Languages

Mapa Pilicy

 
Pilica jest lewym dopływem Wisły o dł. 325,4 km, płynącym z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez Wyżynę Przedborską, Wzniesienia Południowo-Mazowieckie i Nizinę Środkowomazowiecką. Wypływa na wysokości 348 m n.p.m. powyżej miasta Pilica w postaci krasowego wywierzyska o znacznej wydajności. W trakcie biegu rzeka często zmienia kierunek, głębokość i szerokość tak koryta, jak i doliny. W źródłowym odcinku Pilica płynie na wschód w bezleśnej dolinie, dość wyraźnie wciętej w podłoże jurajskie i kredowe, poniżej Zamowca zmieniając kierunek na północny, a przed Szczekocinami na zachodni. W plejstocenie górna Pilica odpływała stąd na wschód do Białej Nidy, obecnie okrąża wschodnie krańce Progu Lelowskiego. Poniżej Szczekocin znów przyjmuje kierunek północny, a jej dolina osiąga pod Koniecpolem 2 km szerokości; na jej dnie powstało kilka kompleksów stawów rybnych. W rejonie Przedborza rzeka opływa zachodnie krańce Pasma Przedborsko-Małogoskiego, a głębokość doliny sięga 50 m. Pod Smardzewicami wody środkowej Pilicy spiętrza zapora ziemna, tworząc Sulejowski Zbiornik Wodny. Dolinie Pilicy towarzyszą Iasy, których największe kompleksy występują w okolicach Przedborza (Przedborski Park Krajobrazowy), w widłach Pilicy i Luciąży oraz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego (Puszcza Pilicka, inaczej Lasy Spalskie — od XIX w. rządowe lasy łowieckie).
 
Od Tomaszowa Mazowieckiego do Białobrzegów Pilica płynie w swojej własnej pradolinie, skąd w okresie maksymalnego zasięgu zlodowacenia warciańskiego odprowadzała wody lodowcowo-rzeczne na wschód, prawdopodobnie aż do Prypeci. Wytworzyla się w ten sposób dolina dużej rzeki, która jako mezoregion fizyczne-geograficzny nosi nazwę Doliny Białobrzeskiej. Jej szerokość wraz z tarasami nadzalewowymi dochodzi miejscami do 4 km.
 
 

 

Lewy, wysoki i miejscami stromy brzeg doliny (zwłaszcza pomiędzy Domaniewicami a Tomczycami) jest krawędzią Wysoczyzny Rawskiej, która była strefą moren czołowych wspomnianego zlodowacenia warciańskiego. Porośnięta Iasem stroma skarpa  wysoczyzny wznosi się tutaj do 30 m ponad poziom wody. Znacznie niższy brzeg prawy to Równina Radomska. Poniżej Białobrzegów Pilica rozdziela Równinę Warszawską od Równiny Kozienickie], meandrując między pasami wydm, zwanych tu Białymi Górami. Dolny odcinek rzeki odznacza się asymetrią doliny, której dnojest podmokłe i posiada liczne starorzecza, a szerokość koryta dochodzi do 100 m. Pilica uchodzi do Wisły na wysokości 93 m n.p.m. Ujściowy odcinek poniżej Warki został obwałowany, a w widłach obu rzek jest położona wieś Mniszew.
 
Pilica jeszcze na przełomie wieków XIX i XX byla ważnym szlakiem transportowym, a wcześniej przez kilka stuleci odgrywała dużą roIę w życiu gospodarczym Mazowsza, gdyż spławiano nią surowce i budulec kamienny nawet do Warszawy z kopalń Wyżyn: Krakowskiej i Olkuskiej. Postępujące wyniszczanie lasów w jej dorzeczu doprowadziło do spadku poziomu wody i sytuacji, w której w czasie gorącego lata nawet kajakarze osiadająna mieliznach.
 
Średni spadek doliny rzeki Pilicy od źródeł do ujścia wynosi 0,78%, a na podstawowym szlaku kajakowym od Maluszyna do Mniszewa 0,48%0, co jak na rzekę nizinną kształtuje się korzystnie dla płynącego. Przeciętne spadki wyszczególnionych odcinków rzeki przedstawiająsię następująco:
 
{tabelka}
 
Dzięki wydajności źródeł Pilica wiosnąjest dostępna dla kajakówjuż od miejscowości Pilica, a zasadniczo przez cały rok od Żarnowca. Biegnąca stąd trasa spływu ma długość 307 km. Górna część szlaku jest trudna do płynięcia, wiąże się z tym duża liczba  przenoszeń kajaka ze względu na wąskie koryto oraz liczne przeszkody w nurcie. Możemy polecić ją zaawansowanym kajakarzom, którzy, płynąc jedynkami bez bagażu biwakowego, będą mieli przyjemność pokonania rzadko uczęszczanego odcinka rzeki.
 
 
Indywidualnie Pilicę pływa się zasadniczo od Koniecpola (263 km). W Maluszynie (238km) kończą się uciążliwe przeszkody rzeczne i stąd wyruszają na wypożyczonych kajakach zorganizowane grupy spływowe.
 
Przyrodniczo i krajoznawczo szlak Pilicy jest bardzo atrakcyjny. Meandrujące po dnie swojej pradoliny koryto rzeczne wytworzyło różnej wielkości łagodne zakola, zakręcające niekiedy nawet o 180 stopni. W ten sposób powstał szereg starorzeczy (odciętych współczesną regulacją koryta) oraz wiele stałych wysp różnej wielkości, pokrytych bogatą roślinnością. Przy wyższej wodzie dają turyście urozmaicone możliwości wyboru drogi płynięcia, przy niskiej bywają utrapieniem ze względu na uciążliwe płycizny. Piaszczyste wszędzie podłoże oraz pojawiające się co kilka kilometrów rozległe plaże w słoneczne dni zapraszają do kąpieli, przy brzegach znajdziemy dużo terenów leśnych z malowniczymi biwakami. Wody Pilicy, niegdyś na znacznym odcinku zanieczyszczone, obecnie posiadają III, a nawet II klasę czystości. Należy jednak pamiętać, że woda z rzeki nigdzie nie nadaje się do picia nawet po przegotowaniu (jak zresztą w całej Polsce) ze względu na zanieczyszczenia biochemiczne oraz wysoki poziom naturalnej zawiesiny po deszczach. 
Na pokonanie całej trasy od Maluszyna do Góry Kalwarii, liczącej 257km, należy przeznaczyć 10—14 dni. O ile samą rzeką płynie się stosunkowo szybko i dystans 20 km dziennie dla początkujących, a 25-30 km dla wprawnych kajakarzy nie powinien nikogo przerażać, to pokonanie zbiornika wodnego i zorganizowanie przewozu kajaków przez zaporę w Smardzewicach zajmuje co najmniej dwa dni. Nie należy jednak traktować tej przeprawy jako uciążliwość, gdyż Jezioro Sulejowskie to jeden z bardziej atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Jego brzegi oferują nieskończoną liczbę możliwości spędzenia letniego i weekendowego wypoczynku od prostych, kameralnych biwaków do miejsc hotelowych o standardzie trzech gwiazdek.
Poniżej zapory w Smardzewicach rzeka kilkakrotnie zbliża się dowysokiej skarpy lewego brzegu, skąd roztacza się zaskakująco rozległy widok na równiny po drugiej stronie koryta. W wielu miejscach do brzegów przylegająłąki i pastwiska, które tworzą dobre warunki biwakowe nawet dla dużych grup turystów (łatwe lądowanie na niskim brzegu oraz równe, trawiaste podłoże pod namioty). Na całej trasie znajdziemy także szereg obiektów godnych odwiedzin (opactwo cystersów i romański kościół z XII w., wywierzyska krasowe „Niebieskie Zródła", Skansen Rzeki Pilicy, Muzeum K. Pułaskiego i inne).
Pilica tworzy oś hydrograficznądwóch parków krajobrazowych: Sulejowskiego i Spalskiego, i przepływa przez trzeci — Przedborski. Od 1995 r. tworzą wspólnie jeden Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych (ZNPK). Zostały utworzone w celu zachowania i ochrony cennych przyrodniczo obszarów, będących pozostałością Puszczy Pilickiej oraz fragmentów Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czarnej Włoszczowskiej. Puszcza PiIicka jest największym kompleksem leśnym w Polsce Środkowej. Łączna powierzchnia wchodzących w jej skład lasów wynosi 55 tys. ha. Ten swoisty, naturalny krajobraz doliny Pilicy, wysoczyzn środkowopolskich wraz z niezbytjeszcze zniszczoną szatą roślinną, licznymi zabytkami kultury materialnej, żywym folklorem i bogatą historią powinien być zachowany, właściwie zagospodarowany i chroniony, aby mógł służyć społeczeństwu jako wartościowy obszar rekreacyjny, a nauce jako obszar badań. ZNPKjest największym, naturalnym terenem przyrodniczym i wypoczynkowym dla aglomeracji łódzkiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska i Bełchatowa. O znaczeniu tego obszaru świadczy fakt, że został zaliczony do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET (europejska sieć ECONET jest próbą stworzenia hierarchicznego rejestru obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych w skali kontynentu).
 
Dolina Pilicy posiada bogatąi stale rozwijającą się infrastrukturę turystyczną, związanątak z turystyką wodną, jak i pieszą czy rowerową. Kilkanaście wypożyczalni kajaków oferuje swoje usługi związane z transportem sprzętu na całym szlaku oraz zorganizowaniem noclegów w namiotach, domkach kempingowych czy ogrzewanych pawilonach całorocznych. Rozciągający się na długości 16 km akwen Jeziora Sulejowskiego umożliwia także wyżycie się innym „wodomaniakom”, żeglarzom i surńngowcom, oferując przy tym doskonałe warunki do nauki dla początkujących adeptów tych sportów wodnych. Wszystkie miejsca wypożyczania sprzętu wodnego, ośrodki kempingowe i wypoczynkowe, porty jachtowe i stanice kajakowe zostały przedstawione w szczegółowej części przewodnika.
 
Pilica posiada kilka spenetrowanych przez kajakarzy dopływów, na których w ostatnich latach były nawet urządzane zorganizowane spływy kajakowe. W pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć: Luciążę, Czarną Maieniecką oraz Drzewiczkę. Pojedyncze osoby pokonały cztery inne dopływy: Krztynię, Białą Lelowską, Czarną Włoszczowską oraz Wolbórkę. Na dopływach nigdzie poza Drzewicąi Sielpią infrastruktura turystyczna nie występuje, więc należy liczyć tylko na własną przemyślność.
 
Pilica tworzy oś hydrograficznądwóch parków krajobrazowych: Sulejowskiego i Spalskiego, i przepływa przez trzeci — Przedborski. Od 1995 r. tworzą wspólnie jeden Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych (ZNPK). Zostały utworzone w celu zachowania i ochrony cennych przyrodniczo obszarów, będących pozostałością Puszczy Pilickiej oraz fragmentów Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czamej Włoszczowskiej. Puszcza Pilicka jest największym kompleksem leśnym w Polsce Środkowej. Łączna powierzchnia wchodzących w jej skład lasów wynosi 55 tys. ha. Ten swoisty, naturalny krajobraz doliny Pilicy, wysoczyzn środkowo-polskich wraz z niezbytjeszcze zniszczoną szatą roślinną, licznymi zabytkami kultury materialnej, żywym folklorem i bogatą historią powinien być zachowany, właściwie zagospodarowany i chroniony, aby mógł służyć społeczeństwu jako wartościowy obszar rekreacyjny, a nauce jako obszar badań. ZNPKjest największym, naturalnym terenem przyrodniczym i wypoczynkowym dla aglomeracji łódzkiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska i Bełchatowa. O znaczeniu tego obszaru świadczy fakt, że został zaliczony do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET (europejska sieć ECONET jest próbą stworzenia hierarchicznego rejestru obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych w skali kontynentu).
 
Dolina Pilicy posiada bogatąi stale rozwijającą się infrastrukturę turystyczną, związanątak z turystykąwodną, jak i pieszą czy rowerową. Kilkanaście wypożyczalni kajaków oferuje swoje usługi związane z transportem sprzętu na całym szlaku oraz zorganizowaniem noclegów w namiotach, domkach kempingowych czy ogrzewanych pawilonach całorocznych. Rozciągający się na długości 16 km akwen Jeziora Sulejowskiego umożliwia także wyżycie się innym "wodomaniakom”, żeglarzom i surfingowcom, oferując przy tym doskonałe warunki do nauki dla początkujących adeptów tych sportów wodnych. Wszystkie miejsca wypożyczania sprzętu wodnego, ośrodki kempingowe i wypoczynkowe, porty jachtowe i stanice kajakowe zostały przedstawione w szczegółowej części przewodnika.
 
Pilica posiada kilka spenetrowanych przez kajakarzy dopływów, na których w ostatnich latach były nawet urządzane zorganizowane spływy kajakowe. W pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć: Luciążę, Czarną Maleniecką oraz Drzewiczkę. Pojedyncze osoby pokonały cztery inne dopływy: Krztynię, Białą Lelowską, Czarną Włoszczowską oraz Wolbórkę.
Na dopływach nigdzie poza Drzewicąi Sielpią infrastruktura turystyczna nie występuje, więc należy liczyć tylko na własną przemyślność.
 
 
 
PILICA
 
Należała do rodu Toporczyków, zwanych następnie Pileckimi. Pałac wybudował Stanisław Padniewski ok. 1610 r. Dziś własność Barbary Piaseckiej-Johnson. Obok barokowa kolegiata z bogatym wyposażeniem z początku XVIII w. oraz pięknie odnowiony klasztor i kościół franciszkanów reformatów z 1746 r.
 
SZCZEKOCINY
 
Siedziba rycerskiego rodu Odrowążów. Pałac Dębińskich z 1780 r. gościł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czerwcu 1794 r. T. Kościuszko przegrał pod Szczekocinami bitwę z połączonymi siłami prusko-rosyjskimi (pomnik w rynku), w której śmiertelnie ranny został Bartosz Głowacki, bohater spod Racławic. Gmina przyjazna kajakarzom buduje pomosty, wypożycza kajaki i zaprasza do wzięcia udziału w spływach na pierwszym malowniczym odcinku rzeki o długości 14 km ze Szczekocin do Przyłęku.
 
KONIECPOL
 
Miasto lokowane w 1443 r. przez króla Władysława Warneńczyka, rodowa siedziba Koniecpolskich. W pobliskim Chrząstowie (obecnie dzielnica miasta) wystawili oni w 1603 r. zamek, przebudowany w połowie XVIII w. na klasycystyczny pałac. Obecnie pełni rolę hotelowo-restauracyjną oraz mieści Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (można wypożyczyć kajaki). Obok barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła z 1767 r. z kropielnicą z XVII w. oraz tablicami pamiątkowymi rodziny Potockich. W mieście kościół pw. św. Trójcy fundacji S. Koniecpolskiego z 1633 r. o bogatym, barokowym wystroju wnętrza.
 

 

MALUSZYN
 
niewielka wieś z XV w. położona w Niecce Włoszczowskiej na lewym, wysokim brzegu Pilicy. Murowany kościół parańalny z lat 1777-1787, pałac Potockich z początku XIX w., sklepy i bary. Tradycyjne miejsce rozpoczynania masowych spływów kajakowych ze względu na dogodny dojazd dużym transportem. Rzeka łatwa i bez przeszkód, koryto kręte, lecz dostatecznie szerokie i głębokie dla wszelkiego sprzętu pływającego. Biwaki namio towe na łące lewego brzegu.
 
KRZĘTÓW
 
Atrakcją Krzętowa jest 500—letni park z pomnikowymi dębami i lipami. Na terenie wsi powstało w ostatnich latach bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych. Rozpoczyna się tu niebieski szlak turystyczny o dł. 121 km, wiodący wzdłuż prawego brzegu Pilicy na północ przez Przedbórz, Sulejów, Smardzewice do Piotrkowa Trybunalskiego.
 
CZARNAWŁOSZCZOWSKA
posiada dł. 47,5 km, dla kajaków dostępna jest z drogi Oleszno - Żeleźnica, skąd jej rozczłonkowane dotąd koryto nabiera wyrażnej formy. Na trasie długiej na 20 km rzeka wartkim nurtem pokonuje 20 m różnicy wysokości, napełnia kilka stawów i napędza 4 młyny wodne (w XlX w. poruszała też tartak i hutę żelaza). Płytkie koryto silnie meandruje, brzegi są piaszczyste i suche, miejscami zarośnięte czarną olszą, wody rybne. Uchodzi do Pilicy obok wsi Ciemiętniki.  Dostępna z reguły tylko na wiosnę kajakami jedynkami. Noclegi w Krzętowie.